تقویم اجرایی

تقویم اجرایی حوزه امور دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما واحد اهواز

نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

ردیف

موضوع

از تاریخ

تا تاریخ

1

ثبت درخواست‌ دانشجویان متقاضی انتقال و مهمان

96/09/15

96/10/15

2

بررسی معافیت‌ تحصیلی دانشجویان

 به صورت مستمر در طول نیمسال

3

تشکیل پرونده ، صدور گواهینامه موقت و دانشنامه جهت دانشجویان فارغ التحصیل

به صورت مستمر در طول نیمسال

4

اخذ مجوز افزایش سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول از معاونت وظیفه عمومی استان خوزستان پس از انجام مراحل اخذ مجوز ادامه تحصیل دانشجویان توسط حوزه آموزش

96/05/01

96/08/30

5

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام بلند مدت وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری

96/06/01

96/08/01

6

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام ضروری

96/07/01

96/09/30

7

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام کمک هزینه تحصیلی

96/07/01

96/09/30

8

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام اجاره مسکن

96/07/01

96/09/30

9

درخواست و تشکیل پرونده جهت وام تأمین شهریه

96/07/01

96/09/30

10

برگزاری جلسات کمیته انضباطی دانشجویی

به صورت مستمر در طول نیمسال

11

صدور کارت دانشجویی

به صورت مستمر در طول نیمسال

12 تخفیفات شهریه دانشجویی 96/08/01 96/08/15
 

 

                                                                                                                                     امور دانشجویی