کار دانشجـویی

ثبت نام کار دانشجویی

شرایط لازم جهت ثبت نام :

1- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

2- داشتن صلاحیت های عمومی، حسن سلوک و اخلاق حسنه بنا به تشخیص معاونت دانشجویی و فرهنگی واحد.

3- داشتن میانگین کل حداقل 13.

4- نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی دانشجویی واحد.

تبصره :دانشجویانی که دارای سابقه انضباطی هستند ولی در رفتار خود تجدید نظر کرده و اصلاح شده اند بنا به تشخیص رئیس کمیته انضباطی واحد می توانند به کار دانشجویی مشغول شوند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :

1- مراجعه به دفتر مدیر امور دانشجویی و تکمیل فرم شماره یک

2- مراجعه به کارشناس آموزش رشته مربوطه و اخذ کارنامه کل و پرینت انتخاب واحد تأیید شده ترم جاری

3- تصویر پشت و رو از کارت ملی

4- دو قطعه عکس 3×4 با رعایت شئونات اسلامی

5- تصویر تمام صفحات شناسنامه

جهت نیروی کار دانشجویی به ازای هر ساعت کار دانشجویی مبلغ 30،000 ریال تخفیف شهریه اعمال می گردد. در صورت داشتن میانگین کل 18 و بالاتر و تأیید کمیته تخفیفات واحد،  تا سقف 25 درصد به مبلغ مذکور اضافه می‌گردد.

مدت زمان همکاری برای هر دانشجو حداقل 40 ساعت و حداکثر 70 ساعت در ماه خواهد بود.

ساعات کار دانشجو نباید همزمان با ساعات تشکیل کلاس های درسی دانشجو باشد.

حق الزحمه کاردانشجو به صورت تخفیف در شهریه تحصیلی وی منظور می شود.